امروز: سه شنبه 28 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 169 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 217 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

قیمت فایل فقط 65,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 ادبیات مفهومی تحقیق ............................................................................................................................................

2-2 سرمایه اجتماعی .....................................................................................................................................................

2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی ...........................................................................................................................................

2-3-1 سرمایه اجتماعی .................................................................................................................................................

2-3-2 پیشرفت تحصیلی ...............................................................................................................................................

2-3-3 اعتماد ................................................................................................................................................................

2-3-4 همیاری ..............................................................................................................................................................

2-3-5 روابط اجتماعی ..................................................................................................................................................

2-3-5-1 وضعیت فرهنگی خانواده ...............................................................................................................................

2-3-5-2 آرامش روانی و عاطفی خانواده ......................................................................................................................

2-3-5-3 نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنان ....................................................................................................

2-3-5-4 آموزشی های تقویتی .....................................................................................................................................

2-3-5-5 انجام منظم تکالیف درسی در منزل ................................................................................................................

2-3-5-6 آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان ..................................................................................................

2-3-5-7 رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس ............................................................................................................

2-3-6  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران ...................................................................................................

2-3-7  اهمیت سرمایه اجتماعی .....................................................................................................................................

2-3-8 زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی ............................................................................................................................

2-3-9 ابعاد سرمایه اجتماعی .........................................................................................................................................

2-3-10 شاخص سرمایه اجتماعی ..................................................................................................................................

2-3-10-1 مشارکت اجتماعی .......................................................................................................................................

2-3-10-2 انسجام اجتماعی ..........................................................................................................................................

2-4 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی ..................................................................................................

2-4-1 جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی ................................................................................................................

2-4-2 جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ..................................................................................................................

2-4-3 نحوه ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی ......................................................................................................

2-4-3-1 فروبستگی .....................................................................................................................................................

2-4-3-2 ثبات ..............................................................................................................................................................

2-4-3-3 ایدئولوژی .....................................................................................................................................................

2-4-3-4 عوامل دیگر....................................................................................................................................................

2-5 نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی......................................................................................................................

2-5-1 نقش سازمانهای بخش دولتی...............................................................................................................................

2-6 پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی...............................................................................................................................

2-7 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی...............................................................................................................................

2-8 سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی......................................................................................

2-9 انگیزش...................................................................................................................................................................

2-9-1 انواع انگیزش......................................................................................................................................................

2-9-2 انگیزش و یادگیری.............................................................................................................................................

2-9-3 انگیزش و شخصیت............................................................................................................................................

2-9-4 عوامل موثر بر انگیزش........................................................................................................................................

2-9-4-1 نقش نیازها و سایق ها......................................................................................................................................

2-9-4-2 اصل تقویت....................................................................................................................................................

2-9-4-3 خود پنداره و انگیزش.....................................................................................................................................

2-9-4-4 اهمیت دوستان................................................................................................................................................

2-9-4-5 ارتقا انگیزش..................................................................................................................................................

2-9-4-5-1 آگاهی شاگردان از هدف های درس..........................................................................................................

2-9-4-5-2 رفاقت یا رقابت..........................................................................................................................................

2-9-4-5-3 استفاده از شیوه های نوین تدریس...............................................................................................................

2-9-4-5-4 استفاده بجا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد.................................................................................

2-9-4-5-5 آسان به دشوار بودن روال آموزش..............................................................................................................

2-9-4-5-6 ملموس کردن آموزش...............................................................................................................................

2-9-4-5-7 مشارکت در یادگیری توسط فراگیران........................................................................................................

2-9-4-5-8 بازخورد به موقع.........................................................................................................................................

2-9-4-5-9 تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر.......................................................................................................

2-9-4-5-10 استفاده از مشوق های درونی و بیرونی.......................................................................................................

2-10 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.......................................................................................................

2-10-1 تاکید بر رشد عقلانی........................................................................................................................................

2-10-2 جو عاطفی مدرسه.............................................................................................................................................

2-10-3 پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان.........................................................................................................

2-10-4 نگرش معلم .....................................................................................................................................................

2-10-5 عقب ماندگی آموخته شده................................................................................................................................

2-10-6اثرات پیشرف تحصیلی......................................................................................................................................

2-11 علل ترک تحصیل.................................................................................................................................................

2-12 راه های کاهش شکست در تحصیل.......................................................................................................................

2-13 عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای.................................................................................................................

2-13-1 ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف.......................................................................................

2-13-2 شرایط اقتصادی و اجتماعی...............................................................................................................................

2-13-3 تاثیر و نفوذ والدین............................................................................................................................................

2-13-4 شخصیت فرد....................................................................................................................................................

2-14 پیشرفت تحصیلی...................................................................................................................................................

2-14-1 انگیزیش...........................................................................................................................................................

2-14-2 خود کارامدی...................................................................................................................................................

2-14-2-1 تعریف خودکارامدی....................................................................................................................................

2-14-2-2 انواع خود کارامدی......................................................................................................................................

2-14-2-3 ابعاد خود کارامدی ادراک شده....................................................................................................................

2-14-2-3-1 سطح........................................................................................................................................................

2-14-2-3-2 عمومیت..................................................................................................................................................

2-14-2-3-3 نیرومندی.................................................................................................................................................

2-14-2-4 منابع باورهای خودکارامدی..........................................................................................................................

2-14-2-4-1 تجارب مسلط...........................................................................................................................................

2-14-2-4-2 تجارب جانشینی.......................................................................................................................................

2-14-2-4-3 قانع سازی کلامی.....................................................................................................................................

2-14-2-4-4 حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی..........................................................................................................

2-14-2-4-5 تجارب تصویر سازی ذهنی......................................................................................................................

2-14-2-5 خودکارامدی بالا و پایین..............................................................................................................................

2-14-2-6 خودکارامدی ، انگیزش و اسناد....................................................................................................................

2-14-2-7 جنسیت و خودکارامدی................................................................................................................................

2-14-2-8 خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی.................................................................................................................

2-14-2-9 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارامدی....................................................................

2-14-2-9-1 نقش باورهای خودکارامدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه...................................................

2-14-2-9-2 تحلیل تحولی باورهای خودکارامدی در گستره زندگی............................................................................

2-14-2-10 تاثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارامدی................................................................................................

2-14-2-11 تاثیر دوستان و همسالان..............................................................................................................................

2-14-2-12 نقش مدرسه...............................................................................................................................................

2-14-2-13 رشد خودکارامدی بواسطه تجارب مرحله گذار نوجوانی.............................................................................

2-14-2-14 خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی................................................................................................................

2-14-2-15 ارزیابی مجدد خودکارامدی با افزایش سن..................................................................................................

2-14-2-16 راهبردهای بهبود خودکارامدی...................................................................................................................

2-14-2-17 پیشرفت تحصیلی........................................................................................................................................

2-14-2-18 عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرف تحصیلی...................................................................................................

2-14-2-19 رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی........................................................................................

2-15 پیشینه مطالعاتی......................................................................................................................................................

2-15-1 مطالعات خارجی...............................................................................................................................................

2-15-2 مطالعات داخلی.................................................................................................................................................

2-16 نتیجه گیری از مطالعات انجام شده.........................................................................................................................

2-17 مبانی نظری...........................................................................................................................................................

2-17-1 نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی.................................................................................................................

2-17-1-1 نظریه ریمون بودون......................................................................................................................................

2-17-1-2 نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود......................................................................................................

2-17-1-3 نظریه کانوی.................................................................................................................................................

2-17-1-4 نظریه هارالامپوس.........................................................................................................................................

2-17-1-5 نظریه لکسون................................................................................................................................................

2-17-1-6 نظریه لنسکی................................................................................................................................................

2-17-1-7 نظریه یان رابرتسون.......................................................................................................................................

2-17-1-8 نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت......................................................................................................

2-17-2 نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی...............................................................................................................

2-17-2-1 الگوی اتکینسون...........................................................................................................................................

2-17-2-2 نظریه مک کلند............................................................................................................................................

2-17-2-3 نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)...........................................................................................................

2-17-2-4 نظریه زیستی – تعلق – رشد..........................................................................................................................

2-18 چهرچوب نظری تحقیق.........................................................................................................................................

2-18-1 نظریه مک کللند...............................................................................................................................................

2-18-2 الگوی اتکینسون...............................................................................................................................................

2-18-3 نظریه پیربوردیو.................................................................................................................................................

2-20 مدل نظری تحقیق..................................................................................................................................................

قیمت فایل فقط 65,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر